Razpis za najem bara Orlovo gnezdo pod slapom Rinka

datum: 23.03.2023

kategorija: ostale novice

Planinsko društvo Celje Matica objavlja razpis za najem bara Orlovo gnezdo pod slapom Rinka.

1. Planinsko društvo Celje Matica objavlja razpis za najem bara Orlovo gnezdo pod slapom Rinka.

Društvo bo z izbranim ponudnikom sklenilo najemno pogodbo za obdobje pol leta.  Predmet najema je nepremičnina, ki obsega postojanko Orlovo gnezdo.

Orlovo gnezdo je okrepčevalnica pod slapom Rinka, ki je eden najvišjih prosto padajočih slapov v Sloveniji. Stoji v sami skali in je čudovita razgledna točka, kjer se gostom lahko nudi okrepčila.

Postojanka je odprta od 1. maja do 15. oktobra.

Dostop do postojanke je urejen po markirani planinski poti od Koče pod slapom Rinka (15 minut). Parkirišče za avtomobile in avtobuse je urejeno na koncu asfaltne ceste v Logarski dolini pri Koči pod slapom Rinka.

 

2. Razpisni pogoji:

 • pogoj najema objekta je izvajanje dejavnosti planinske koče, ki vključuje ustrezno gostinsko ponudbo, posredovanje informacij ter ustvarjanje ustreznega vzdušja in odnosa do obiskovalcev, kot izhaja iz tradicije planinskih koč – v skladu s Pravilnikom o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih PZS,
 • državljanstvo Republike Slovenije ali pravna oseba registrirana v RS,
 • registrirana oziroma priglašena dejavnost na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti,
 • delovne izkušnje v gostinski dejavnosti s prikazanimi referencami,
 • zmožnost opravljanja gostinske dejavnosti,
 • poznavanje del z davčno blagajno, vodenjem evidence gostov in rezervacijami, vodenje evidence materiala, znanje hišnih opravil in urejanja okolice, podajanje zakonsko obveznih podatkov ustreznim organom,
 • prijaznost do gostov,
 • sodelovanje z matičnim društvom.

Najemnik poleg najemnine krije vse stroške, nastale z dejavnostjo. Najemnik skrbi za redno vzdrževanje postojanke. Za vse investicije v postojanki mora najemnik pridobiti soglasje lastnika.

3. K vlogi za prijavo na ta razpis morajo prijavitelji priložiti:

 • podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, davčna številka, kontaktni podatki),
 • vizija delovanja postojanke (osnovna in dodatna ponudba, prireditve, dodatne aktivnosti in ponudba, promocija, delovni čas, zagotovitev osebja, ...),
 • ponudba višine najemnine
 • okvirni poslovni načrt – plan aktivnosti, ki bi jih izvedel na planinski koči v primeru, da bi bil izbran
 • fotokopijo osebnega dokumenta ali izpisek iz sodnega registra
 • kopijo veljavne registracije in dovoljenja za opravljanje dejavnosti – pravne osebe oziroma samostojni podjetniki
 • ponudnik v prijavi opredeli morebitne popuste in posebne ponudbe, ki jih bo nudil društvu ob izvajanju aktivnosti na koči v organizaciji društva (delovne akcije, prireditve, tabori, itd ...)
 • morebitna odstopanja od pogojev razpisa mora ponudnik navesti v oddani ponudbi na razpis, vendar najemodajalec ni dolžan te zahteve upoštevati.

4. Merila za izbor
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali:

 • izpolnjevanje pogojev razpisa,
 • ponujena višina najema,
 • primernosti programskega načrta,
 • reference ponudnika,
 • usposobljenost ponudnika za uresničitev programa dejavnosti, poravnane obveznosti do države in PD Celje Matica,
 • druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Izbira ponudnika in sklenitev pogodbe:

 • prijave na razpis se bodo obravnavale kot pravočasne, če bodo prispele najkasneje 30 dni od objave razpisa, poslane priporočeno po pošti na naslov: Stanetova ulica 20, 3000 Celje s pripisom “Prijava na razpis” ali na e-mail naslov: pdcelje@siol.net
 • vse pravočasno prispele vloge na razpis bo obravnavala razpisna komisija, določena s strani UO društva,
 • vse nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene,
 • po pregledu vseh ponudb bo razpisna komisija povabila na razgovor ožji izbor ponudnikov,
 • vsem ponudnikom bo razpisna komisija po končanem postopku poslala obvestilo o zaključku razpisa, predvidoma v 30 dneh po izteku roka za prijavo,
 • izbrani ponudnik bo povabljen k sklenitvi najemne pogodbe, ki mora biti podpisana najkasneje v roku 10 dni od povabila k podpisu.

.
Vsi dogovori v zvezi z najemom morajo biti v pisni obliki in podpisani s strani pooblaščenega predstavnika obeh pogodbenih strank.


predsednik PD Celje Matica
Franc Povše