Razpis za najem Doma Planincev v Logarski dolini

datum: 23.03.2023

kategorija: ostale novice

Planinsko društvo Celje Matica objavlja razpis za najem Doma Planincev v Logarski dolini.

1. Planinsko društvo Celje Matica objavlja razpis za najem Doma Planincev v Logarski dolini.

Društvo bo z izbranim ponudnikom sklenilo najemno pogodbo za obdobje enega leta oziroma po dogovoru. Predmet najema je nepremičnina, ki obsega planinski dom Doma Planincev v Logarski dolini z vsemi spremljevalnimi objekti in zemljiščem.
Dom stoji v zgornjem delu Logarske doline, imenovanem Kot, v bližini mostu čez hudournik Kotovec.
Kuhinja je sodobno urejena.
V dveh gostinskih prostorih je 50 sedežev in točilni pult, zunanjih sedišč je 100. V sobah je 34 postelj, skupnih ležišč ni. Na voljo so toaletni prostori (umivalnica s toplo vodo), centralno ogrevanje, elektrika in telefon.
Od doma se vidijo gore, ki obkrožajo Logarsko dolino: na vzhodni strani se dviga skupina Krofičke, na jugu Ojstrica, Planjava, Kamniško sedlo in Brana, zahodno in severno se dviga dolg gorski greben med Logarsko dolino in Matkovim kotom, na severu pa se kaže Olševa.
Najemna pogodba se sklene za obdobje od 15. aprila 2023 do do 14.aprila 2024.


Dostop do koče je urejen:

- Dostop z avtobusom: avtobusna postaja Logarska dolina Hotel, po dolini do doma - 30 min.
-  Z avtomobilom: po regionalni cesti Mozirje-Logarska dolina. Na voljo je parkirišče za obiskovalce.

2. Razpisni pogoji:

 • pogoj najema objekta je izvajanje dejavnosti planinske koče, ki vključuje ustrezno gostinsko ponudbo, posredovanje informacij ter ustvarjanje ustreznega vzdušja in odnosa do obiskovalcev, kot izhaja iz tradicije planinskih koč – v skladu s Pravilnikom o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih PZS,
 • državljanstvo Republike Slovenije ali pravna oseba registrirana v RS,
 • registrirana oziroma priglašena dejavnost na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti,
 • delovne izkušnje v gostinski dejavnosti s prikazanimi referencami,
 • zmožnost opravljanja gostinske dejavnosti,
 • poznavanje del z davčno blagajno, vodenjem evidence gostov in rezervacijami, vodenje evidence materiala, znanje hišnih opravil in urejanja okolice, podajanje zakonsko obveznih podatkov ustreznim organom,
 • prijaznost do gostov,
 • sodelovanje z matičnim društvom.

Najemnik poleg najemnine krije vse stroške, nastale z dejavnostjo. Najemnik skrbi za redno vzdrževanje postojanke. Za vse investicije v postojanki mora najemnik pridobiti soglasje lastnika.

3. K vlogi za prijavo na ta razpis morajo prijavitelji priložiti:

 • podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, naslov, davčna številka, kontaktni podatki),
 • vizija delovanja postojanke (osnovna in dodatna ponudba, prireditve, dodatne aktivnosti in ponudba, promocija, delovni čas, zagotovitev osebja, ...),
 • ponudba višine najemnine
 • okvirni poslovni načrt – plan aktivnosti, ki bi jih izvedel na planinski koči v primeru, da bi bil izbran
 • fotokopijo osebnega dokumenta ali izpisek iz sodnega registra
 • kopijo veljavne registracije in dovoljenja za opravljanje dejavnosti – pravne osebe oziroma samostojni podjetniki
 • ponudnik v prijavi opredeli morebitne popuste in posebne ponudbe, ki jih bo nudil društvu ob izvajanju aktivnosti na koči v organizaciji društva (delovne akcije, prireditve, tabori, itd ...)
 • morebitna odstopanja od pogojev razpisa mora ponudnik navesti v oddani ponudbi na razpis, vendar najemodajalec ni dolžan te zahteve upoštevati.

4. Merila za izbor
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali:

 • izpolnjevanje pogojev razpisa,
 • ponujena višina najema,
 • primernosti programskega načrta,
 • reference ponudnika,
 • usposobljenost ponudnika za uresničitev programa dejavnosti, poravnane obveznosti do države in PD Celje Matica,
 • druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Izbira ponudnika in sklenitev pogodbe:

 • prijave na razpis se bodo obravnavale kot pravočasne, če bodo prispele najkasneje 30 dni od objave razpisa, poslane priporočeno po pošti na naslov: Stanetova ulica 20, 3000 Celje s pripisom “Prijava na razpis” ali na e-mail naslov: pdcelje@siol.net
 • vse pravočasno prispele vloge na razpis bo obravnavala razpisna komisija, določena s strani UO društva,
 • vse nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene,
 • po pregledu vseh ponudb bo razpisna komisija povabila na razgovor ožji izbor ponudnikov,
 • vsem ponudnikom bo razpisna komisija po končanem postopku poslala obvestilo o zaključku razpisa, predvidoma v 30 dneh po izteku roka za prijavo,
 • izbrani ponudnik bo povabljen k sklenitvi najemne pogodbe, ki mora biti podpisana najkasneje v roku 10 dni od povabila k podpisu.

.
Vsi dogovori v zvezi z najemom morajo biti v pisni obliki in podpisani s strani pooblaščenega predstavnika obeh pogodbenih strank.


predsednik PD Celje Matica
Franc Povše